Phone (080 38 161 022
Address Centre for Community Health Research and Support, 6A, Hoàng Dư Khương, P. 12, Q.10, Tp.HCM
Email admin@cchs-vn.org
Dịch vụ nghiên cứu, đánh giá
STT THÔNG TIN CHI TIẾT
1 Khảo sát nông thôn có sự tham gia của cộng đồng (PRA - Participatory Rual Approaches)
2 Đánh giá năng lực và tính dễ bị tổn thương có sự tham gia của cộng đồng (PVCA- Participatory Vulnerability and Capacity Assessment)
3 Đánh giá nghèo đói có sự tham gia (PPA -Participatory Poverty Assessment)
4 Nghiên cứu tiền khả dự án (Project Prefeasibility Study)
5 Khảo sát kiến thức; thái độ và thực hành (KAP - Knowledge; Attitude and Practice Survey)
6 Khảo sát ban đầu và kết thúc dự án (Baseline and Endline Survey)
7 Đánh giá giữa kỳ và kết thúc dự án (Midterm Review and Terminal Evaluation)
8 Đánh giá nhu cầu tập huấn (TNA - Training Needs Assessment)
9 Nghiên cứu xã hội (Social Research)
10 Nghiên cứu dịch tể học (Epidemiologic Study)