Phone (080 38 161 022
Address Centre for Community Health Research and Support, 6A, Hoàng Dư Khương, P. 12, Q.10, Tp.HCM
Email admin@cchs-vn.org
Dịch vụ tập huấn, đào tạo 
STT  Thông tin chi tiết
1 Kỹ năng tập huấn cho tập huấn viên
2 Kỹ năng giao tiếp
3 Kỹ năng quản lý dự án
4 Kỹ năng viết để xuất dự án
5 Kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi
6 Kỹ năng làm việc nhóm
7 Kỹ năng xây dựng mạng lưới tình nguyện viên cộng đồng
8 Kỹ năng phát triển tổ chức
9 Kỹ năng quản lý tín dụng vi mô cho hộ gia đình và các tổ nhóm
10 Kỹ năng giám sát và lượng giá dự án
11 Kỹ năng lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
12 Kỹ năng lồng ghép giới trong các can thiệp dự án
13 Kỹ năng thiết kế nghiên cứu xã hội học
14 Kỹ năng xử lý số liệu định tính và định lượng trong nghiên cứu đánh giá
15 Kỹ năng viết báo cáo