HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Bác sĩ Lê Đại Trí
Chuyên gia truyền thông thay đổi hành vi sức khỏe.
Cố vấn chiến lược về phát triển

Bác sĩ Nguyễn Văn Mười
Chuyên gia quản lý hệ thống y tế
Cố vấn chiến lược về quan hệ đối tác

ThS Đỗ Thanh Tâm
Chứng chỉ CPA, Việt Nam và ACCA, Vương quốc Anh
Cố vấn chiến lược tài chánh kế toán và thực thi kiểm toán nội bộ

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Bác sĩ Trần Triêu Ngõa Huyến
Giám đốc điều hành

Bà Nguyễn Hương Giang 
Kế toán trưởng

ThS. Trần Thị Kim Thoa
Phụ trách chương trình nông nghiệp bền vững

Bà Đặng Thị Thùy Dương
Phụ trách chương trình giám sát lượng giá

Bà Lý Thị Thu Hiền
Phụ trách chương trình lao động di cư

Ông Nguyễn Xuân Vũ
Phụ trách chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường

Bà Trần Kim Cương
Phụ trách chương trình giới và các tổ nhóm cộng đồng

Ông Nguyễn Yên Phúc
Phụ trách truyền thông

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang
Phụ trách chương trình sơ cứu và kỹ năng sinh tồn