Trung tâm CCHS với vai trò là đơn vị trung gian, kết nối và phối hợp điều phối những nguồn lực đến cộng đồng đang có nhu cầu sao cho việc sử dụng nguồn lực đạt hiệu quả và đúng vấn đề.

Trung tâm gián tiếp thông quá đó tiến hành thu thập dữ liệu, phân tích và nghiên cứu để tiến hành tác động đến hệ thống chính sách của Nhà nước nhằm vận động được nguồn hỗ trợ đến nhóm cộng đồng có chung vấn đề này và thúc đẩy sự phân bổ đồng đều về nguồn lực, tạo tiền đề cho sự phát triển chung của xã hội, góp phần thu hẹp khoảng chênh lệch giữa các vùng, cộng đồng và khu vực.

THÀNH VIÊN MẠNG LƯỚI