Trong các hoạt động nằm trong khuôn khổ triển khai dự án, Trung tâm CCHS luôn cố gắng nỗ lực xây dựng và lồng ghép các hoạt động nâng cao năng lực cho nhân sự tham gia vào mỗi dự án và chương trình mà mình thực hiện. Bởi lẽ Trung tâm hiểu rằng đây chính là nguồn nhân lực quan trọng, trực tiếp thúc đẩy sự phát triển cộng đồng và quyết định sự thành công của dự án.

Việc xem xét mọi vấn đề một cách đa chiều và dự trù đến các yếu tố liên quan đến sự vận hành của dự án đã làm cho Trung tâm CCHS luôn có chủ động trong công tác chuẩn bị, thu thập thông tin, tìm hiểu và đánh giá các thay đổi, tác động xảy ra trước – trong và sau khi dự án kết thúc. Với nguồn năng lực sẵn có và lòng mong muốn hỗ trợ đến các dự án/chương trình phát triển cộng đồng đang cần những điều trên, Trung tâm CCHS hiện đang cung cấp dịch vụ nghiên cứu và đánh giá  với chuyên môn như sau:

  1. Khảo sát nông thôn có sự tham gia của cộng đồng (PRA – Participatory Rual Approaches)
  2. Đánh giá năng lực và tính dễ bị tổn thương có sự tham gia của cộng đồng (PVCA- Participatory Vulnerability and Capacity Assessment)
  3. Đánh giá nghèo đói có sự tham gia (PPA -Participatory Poverty Assessment)
  4. Nghiên cứu tiền khả dự án (Project Prefeasibility Study)
  5. Khảo sát kiến thức; thái độ và thực hành (KAP – Knowledge; Attitude and Practice Survey)
  6. Khảo sát ban đầu và kết thúc dự án (Baseline and Endline Survey)
  7. Đánh giá giữa kỳ và kết thúc dự án (Midterm Review and Terminal Evaluation)
  8. Đánh giá nhu cầu tập huấn (TNA – Training Needs Assessment)
  9. Nghiên cứu xã hội (Social Research)
  10. Nghiên cứu dịch tễ học (Epidemiologic Study)

Nếu quy đơn vị và cá nhân có nhu cầu, xin liên hệ với Trung tâm CCHS qua hotline để được tư vấn và hỗ trợ. ( Email: admin@cchs-vn.org, Điện thoại: 091 662 55 00)