Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ sức khỏe cộng đồng (CCHS) được thành lập theo quyết định số 37/QĐ-LHH cấp ngày 07/01/2005 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam (VUSTA), và hoạt động theo giấy phép hành nghề số A-429 cấp của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ đó cho đến nay, xuyên suốt trong quá trình hình thành và phát triển, Trung tâm CCHS đã triển khai thực hiện thành công nhiều dự án/chương trình, góp phần tạo nên nhiều sự chuyển đổi tích cực cho đời sống của người dân và môi trường tại các tỉnh/thành nơi dự án/chương trình thực hiện. Để đạt được những kết quả đó, bên cạnh sự hỗ trợ và đồng hành từ các đối tác, chính quyền địa phương và người dân tại cộng đồng triển khai dự án; những giá trị được Trung tâm CCHS xây dựng và nghiêm túc thực hiện trong suốt quá trình triển khai các hoạt động được xem như một nhân tố quan trọng và có ý nghĩa chiến lược trong việc tạo nên những thành công trên. Bộ giá trị cấu thành nên “ kim chỉ nam” định hướng cho mọi hoạt động của Trung tâm trong cuộc hành trình thực hiện nhiệm vụ của mình như sau:

Nỗ lực vì một xã hội nơi những người thiệt thòi được nâng cao năng lực và hợp tác để phát triển bền vững cộng đồng của họ bằng tinh thần tự quyết

Đồng hành để hỗ trợ những người thiệt thòi phân tích hiện trạng, nhận diện vấn đề, tìm ra các giải pháp và hợp tác hành động vì tương lai của chính họ

Trải qua hơn 16 năm kiên trì theo đuổi và phấn đấu vì lý tưởng cho sự nghiệp phát triển cộng đồng nói chung, Trung tâm CCHS luôn đặt niềm tin và tin tưởng rằng: Mỗi cá nhân, dù nghèo khổ, ít học hay bệnh tật đều có thể đóng góp tích cực vào sự phát triển của bản thân, gia đình và cộng đồng. Và mỗi cộng đồng, dù là dễ bị tổn thương nhất, vẫn có thể tham gia, khởi xướng, thực hiện và duy trì các chương trình phát triển cho chính họ nếu được tiếp cận theo cách thức phù hợp.

Nguyên tắc và chiến lược

Trung tâm hoạt động trên nguyên tắc minh bạch, trung lập, độc lập và tự nguyện. Những can thiệp của Trung tâm CCHS được thực hiện qua các chiến lược:

  • Nâng cao năng lực và trao quyền cho các nhóm thiệt thòi
  • Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng hưởng lợi
  • Kết nối và lồng ghép các nguồn lực